หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ (ปรับปรุง 2559)

หนังสือรับทราบและอนุมัติหลักสูตร