หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ (ปรับปรุง 2559)

อาจารย์ประจำหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ), Ph.D. (Buddhist Studies)

พระครูปริยัติสาทร,ดร.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระครูสังฆรักษณ์จิณกมล อภิรตโน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายเตชะทัต ปักสังขาเนย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศน.บ.(พุทธศาสตร์), ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)

นายทวีศักดิ์ ใครบุตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศน.บ.(สังคมวิทยา), ศษ.บ.(การประถมศึกษา), ศศ.บ.(พุทธศาสนศึกษา)

หนังสือรับทราบและอนุมัติหลักสูตร