การเข้าศึกษาต่อ

โควตา ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)

รับสมัคร : 16 ต.ค. – 27 ธ.ค. 62

คัดเลือก : 10 ม.ค. 63

ประกาศผล : 14 ม.ค. 63

โครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (สนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน)

รับสมัคร : 16 ต.ค. – 27 ธ.ค. 62

คัดเลือก : 10 ม.ค. 63

ประกาศผล : 14 ม.ค. 63

รับตรง ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)

รับสมัคร : 10 ม.ค. – 6 มี.ค. 63

คัดเลือก : 10 มี.ค. 63

ประกาศผล : 16 มี.ค. 63

รับตรง นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์)

รับสมัคร : 16 ต.ค. 62 – 6 มี.ค. 63

คัดเลือก : 14 – 15 มี.ค. 63

ประกาศผล : 16 มี.ค. 63

รายละเอียดของหลักสูตร

ติดต่อและสอบถาม

            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
            253/7 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
            โทร. 042-814616 โทรสาร. 042-830686
            งานประชาสัมพันธ์ โทร. 042-814516
            ฝ่ายทะเบียนและวัดผล โทร. 042-813028
            พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ โทร. 081-320-8927