คณะผู้บริหาร

พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร.

รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง

พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร.

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

พระมหาจิณกมล อภิรตโน,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

พระครูปลัดจักรพล สิริธโร,ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์,รก.

นายทวีศักดิ์ ใครบุตร

ผู้ช่วยอธิการบดี