บุคลากร

คณาจารย์ประจำ

พระครูปริยัติสาทร
พระครูปริยัติสาทร, ดร.(วราวุธ สีลาวุโธ)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา), Ph.D.(Buddhist Studies)
พระมหาอุบล (Small)
พระครูปริยัติสัจจญาณ (อุบล สจฺจญาโน)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ประถมศึกษา), ค.บ.(มัธยมศึกษา), กศ.ม.(บริหารการศึกษา)


พระวัฒนา (Small)
พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(สังคมวิทยา), พช.ม.(พัฒนาชุมชน)
พระมหาวิเชียร (Small)
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร.
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ศน.บ(ภาษาอังกฤษ), อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ), Ph.D.(Buddhist Studies)


พระศรีไพร
พระศรีไพร กิตฺติมโน, ป.
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(ศาสนาและปรัชญา), ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)
พระศุภชัย (Small)
พระศุภชัย ธีรสุภชโย
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)


ผศ.ดร.ภาสกร (Small)
ผศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), ศน.ม.(ศาสนาและปรัชญา), ศศ.ม.(รัฐศาสตร์), Ph.D.(Social sciences)
ผศ.ชิษณพงศ์
ผศ.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ), ค.ม.(การบริหารการศึกษา)


สุทิน
นายสุทิน เลิศสพุง
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(สังคมวิทยา), M.A.(Sociology)
ทวีศักคิ์
นายทวีศักดิ์ ใครบุตร
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(สังคมวิทยา), ศษ.บ.(การประถมศึกษา), ศศ.ม (พุทธศาสนศึกษา)


สุขชัย
นายสุขชัย วงษ์จันทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(สังคมวิทยา), ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
บรรจบ
นายบรรจบ โชติชัย
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), ค.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)


ประภาส
นายประภาส ลาวัณย์ศิริ
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.บ.(สัตวศาสตร์), วท.ม.(สัตวศาสตร์), ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
กรรณิกา
นางสาวกรรณิกา ไวโสภา
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ประถมศึกษา), ศษ.ม.(เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)เจ้าหน้าที่ประจำ