พุทธศาสตร์

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพุทธศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ศาสนศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสตร์)Bachelor of Arts (Buddhist Studies)
ชื่อย่อ ศน.บ. (พุทธศาสตร์) B.A. (Buddhist Studies)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตามหลักฐานระดับต่างๆ ในพระพุทธศาสนา
๕.๒ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้วิธีและฝึกปฏิบัติกรรมฐานควบคู่ไปกับการศึกษาภาคทฤษฎี และนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
๕.๓ เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายพระพุทธศาสนาประยุกต์กับหลักวิชาการสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๔ เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาทางศาสนา และแก้ปรับปวาทได้ถูกต้องตามหลักพุทธวิธี
๕.๕ เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยในระดับสูงขึ้นต่อไป
๕.๖ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบ นอกรูปแบบ ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

พระมหาวิเชียร (Small)

พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร.

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
ภาระงาน : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ), Ph.D. (Buddhist Studies)
เบอร์โทร : 08-2291-4512
E-mail : petchsiri07@hotmail.com


พระศรีไพร

พระครูปริยัติสาทร,ดร.

ตำแหน่ง : รองอธิการบดี
ภาระงาน : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทร :
E-mail :


นายเตชะทัต

นายเตชะทัต ปักสังขาเนย์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(พุทธศาสตร์), ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)
เบอร์โทร :
E-mail :


พระศุภชัย (Small)

พระศุภชัย ธีรสุภชโย

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ), ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)
เบอร์โทร :
E-mail :


ทวีศักคิ์

นายทวีศักดิ์ ใครบุตร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ศน.บ.(สังคมวิทยา), ศษ.บ.(การประถมศึกษา), ศศ.บ.(พุทธศาสนศึกษา)
เบอร์โทร :
E-mail :