English Cluh เชื่อมสัมพันธ์พี่กับน้อง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ชมรม English Cluh ได้จัดกิจกรรมเชื่อมสายสัมพันธ์พี่กับน้องขึ้น ภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดแก่หมู่คณะ DSC_9177 DSC_9179 DSC_9180 DSC_9182 DSC_9183 DSC_9184 DSC_9186 DSC_9187 DSC_9188 DSC_9189 DSC_9190 DSC_9195 DSC_9196 DSC_9198 DSC_9199 DSC_9200 DSC_9202 DSC_9203 DSC_9205 DSC_9206 DSC_9209 DSC_9210 DSC_9212 DSC_9213 DSC_9214 DSC_9215 DSC_9216 DSC_9218 DSC_9219 DSC_9221 DSC_9253 DSC_9254 DSC_9255 DSC_9256 DSC_9257 DSC_9258 DSC_9259 DSC_9261 DSC_9263 DSC_9264 DSC_9268 DSC_9270 DSC_9271 DSC_9273 DSC_9274 DSC_9275 DSC_9276 DSC_9277 DSC_9282 DSC_9284 DSC_9285 DSC_9291 DSC_9292 DSC_9293 DSC_9294 DSC_9296 DSC_9297 DSC_9298 DSC_9299 DSC_9300 DSC_9301 DSC_9302 DSC_9303 DSC_9304 DSC_9305 DSC_9306 DSC_9308 DSC_9316 DSC_9317 DSC_9318 DSC_9320 DSC_9321 DSC_9322 DSC_9323 DSC_9324 DSC_9325 DSC_9327 DSC_9328 DSC_9329 DSC_9330 DSC_9331 DSC_9333 DSC_9338 DSC_9343 DSC_9345 DSC_9351 DSC_9352 DSC_9353 DSC_9354 DSC_9355 DSC_9357