ศูนย์บริการวิชาการ

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง

พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ / กรรมการวิทยาเขต
ภาระงาน : อาจารย์สอน
โทรศัพท์ : 0898415179
อีเมล์ : p.wattana@mbuslc.ac.th
บล็อก :

นายทวีศักดิ์ ใครบุตร

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / กรรมการวิทยาเขต
ภาระงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์ / หัวหน้าฝ่ายบริหาร / บริการวิชาการ
โทรศัพท์ : 0819548582
อีเมล์ :
บล็อก :

นายสุขชัย วงษ์จันทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์สอน
โทรศัพท์ : 0874381589
อีเมล์ :
บล็อก :

นางสาวกรรณิกา ไวโสภา

ตำแหน่ง : อาจารย์
ภาระงาน : อาจารย์สอน / งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
บล็อก :

นายธีระเดช ลุนาหา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงาน : งานประชาสัมพันธ์/งานธุรการ
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
บล็อก :

นายธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาระงาน : งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา / งานบริการสื่อการสอนและอุปกรณ์
โทรศัพท์ : 0918673532
อีเมล์ : thanawat.ch@mbu.ac.th
บล็อก : https://www.facebook.com/toy1632

นายสราวุฒิ เสริมทรง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป/โสตทัศนูปกรณ์และสื่อ
ภาระงาน : งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานบริการสื่อการสอนและอุปกรณ์ / โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
บล็อก :

นางสาวหทัยรัตน์ หล่มภูเขียว

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
ภาระงาน : งานห้องสมุด
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
บล็อก :