สำนักงานวิทยาเขต

พระครูสังฆรักษ์ จิณกมล
พระครูสังฆรักษ์ จิณกมล อภิรตโน
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต / กรรมการวิทยาเขต
ภาระงาน : หัวหน้างานบริหารทั่วไป, งานฝึกอบรมและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0819646811
อีเมล์ : p.jinkamol@mbuslc.ac.th
บล็อก :

สุธารัตน์ 2 (Small)
นางสาวสุธารัตน์ โปรณะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
ภาระงาน : หัวหน้งการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 089431246
อีเมล์ : sutharat@mbuslc.ac.th
บล็อก :

จิณวัตร (Small)
นายจิณณวัตร แทนพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ภาระงาน : งานแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0821058386
อีเมล์ : jinnawat@mbuslc.ac.th
บล็อก :

ชาตรี (Small)
นายชาตรี เพ็งทำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ภาระงาน : บริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 0816616145
อีเมล์ : chatree@mbuslc.ac.th
บล็อก :

ศราว_ธ 2
นายศราวุธ โนรีเวช
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
ภาระงาน : ยานพาหนะ, สาธารณูปโภค, งานบริการสื่อการสอนและอุปกรณ์สำนักงาน
โทรศัพท์ : 0836683621
อีเมล์ : jinnawat@mbuslc.ac.th
บล็อก :

สุพรรณี (Small)
นางสาวสุพรรณี บุญหนัก
ตำแหน่ง : นักวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาระงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ : 0862361436
อีเมล์ :
บล็อก :

วีระศักดิ์ (Small)
นายวีระศักดิ์ สารักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
ภาระงาน : งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0846029116
อีเมล์ : weerasak@mbuslc.ac.th
บล็อก :

นางสาวยุพาภร (Small)
นางสาวยุพาภร ทะโพนชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ภาระงาน : งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0807627612
อีเมล์ : yupaporn@mbuslc.ac.th
บล็อก :

นายนเรศ ลุนาหา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ภาระงาน : งานธุรการสำนักงานวิทยาเขต
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
บล็อก :

ว่าที่ร้อยตรีธงเทพ พรหมพุทธา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพัสดุ
ภาระงาน : งานพัสดุ
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
บล็อก :

นายจีระ แก้วคุณ
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
ภาระงาน : นักการภารโรงประจำอาคาร 3 และห้องประชุมใหญ่
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
บล็อก :