การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล
ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง