หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตร 2562)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต

ปร.ด. (พัฒนาสังคม)
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
ศน.บ. (สังคมวิทยา)

พระสิทธิชัย คมฺภีโร

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
พธ.บ. (สังคมศึกษา)

พระมหาอภิพงค์ ภูริวฑฺฒโน,ดร

ค.ด. (การสอนสังคมศึกษา)
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
พธ.บ. (สังคมศึกษา)

ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ แสนคำ

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
บธ.บ. (การท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

ดร. สุรีพร ชาบุตรบุณฑริก

ปร.ด. (พัฒนาสังคม)
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)