การอบรมประวัติความเป็นมาประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน และการผลิตชุดผีตาโขน


Date

20 - 21 มิ.ย. 2019
Expired!

Time

08:00 - 16:00

Location

ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง