ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ   Universiti Utara Malaysia      ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิชาการด้านการศึกษา   บุคลากรทางการศึกษา   และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract)  และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม  (Full Paper)  เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์   ในการประชุมวิชาการ   Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019)      :      The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (http://iss.tlgateway.edu.my/)     ภายใต้หัวข้อ      “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education”       ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ    อภิปราย/เสวนา   บรรยาย  Workshop  และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562   ณ  Conference Hall  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.psued.org