ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การรับแบบโควตา และโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การรับแบบโควตา และโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข้อที่ ๑ ให้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ที่  http://admissions.mbuslc.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ถึง ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓

ข้อที่ ๒ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ถึง ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ห้องทะเบียนและวัดผล อาคาร ๒ ชั้น ๑

ข้อที่ ๓ หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ในกรณีไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ชำระค่าธรรมลงทะเบียนเรียน ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ (ข้อ ๒) ให้สามารถมาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนได้ โดยไม่ต้องชำระค่าปรับการขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ ๕ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อขอแบบฟอร์ม คำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ที่ห้องทะเบียนและวัดผล อาคาร ๒ ชั้น ๑