ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

  • ข้อที่ ๑ ให้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ที่ http://admissions.mbuslc.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
  • ข้อที่ ๒ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ห้องทะเบียนและวัดผล อาคาร ๒ ชั้น ๑
  • ข้อที่ ๓ หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ในกรณีไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ชำระค่าธรรมลงทะเบียนเรียน ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ (ข้อ ๒) ให้สามารถมาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนได้ โดยไม่ต้องชำระค่าปรับการขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ ๕ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อขอแบบฟอร์ม คำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ที่ห้องทะเบียนและวัดผล อาคาร ๒ ชั้น ๑