ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบรับตรงโควตา (โควตาเกรดเฉลี่ยและความสามารถพิเศษ) และโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ดำเนินการ ดังนี้

  1. ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อผ่านทางเว็บไซต์ http://admissions.mbuslc.ac.th หลังยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอการตรวจสอบ 1-2 วันทำการ และสามารถกลับมาตรวจสอบสถานะและนำเลขประจำตัวนักศึกษา ไปดำเนินการรายงานตัว ตามขั้นที่ 2
  2. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา http://reg.mbu.ac.th ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 042-813028 หรือ 0 8855 21521, 09 1867 3532