โครงการสร้างศาสนทายาทที่ทรงคุณค่า

เพื่อเปิดโอกาสพระภิกษุสามเณรได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทุกสาขาวิชา และสนับสนุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน 4,500 บาท จำนวน 20 ทุน