ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา (โควตาเกรดเฉลี่ยและความสามารถพิเศษ) และการรับตรง รอบที่ 1

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ สอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. <<ตรวจสอบผลการสมัคร>>
 • สอบสัมภาษณ์ ในเรื่องความรู้วิชาหลัก/ความรู้เฉพาะสาขา ความสามารถพิเศษ และคุณลักษณะทั่วไปของผู้สมัคร และให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมหลักฐานการศึกษาที่แสดงผลการเรียนสะสม (GPA)
  ๕ ภาคการศึกษา และแฟ้มสะสมผลงานหรือแสดงความสามารถพิเศษ แสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก
 • ในการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สอบแต่งตัวชุดนักเรียนตามสังกัด หรือชุดนักศึกษา (ผู้แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
 • ผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถสอบได้ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.admissions.mbuslc.ac.th หรือที่ป้ายประกาศหน้าห้องทะเบียนและวัดผล

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสอบคัดเลือก อาจารย์ประจะหลักสูตรจะเป็นผู้ติดต่อไปสอบคัดเลือก หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

 • สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา อาจารย์เตชทัต ปักสังขาเนย์ โทร. ๐๘๓๓๔๑๕๖๙๗
 • สาขาวิชาการปกครอง พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ โทร. ๐๘๖๒๓๒๖๘๐๗
 • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย อาจารย์พรพิมล เพ็งประภา โทร. ๐๘๙๗๑๔๔๖๘๘
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา โทร. ๐๙๕๒๑๖๘๙๘๙
 • สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ดร. สุรีพร ชาบุตรบุญฑริก โทร. ๐๘๘๙๔๕๔๔๒