ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในโครงการสร้างศาสนทายาทที่ทรงคุณค่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้เปิดรับพระภิกษุสามเณร เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในโครงการสร้างศาสนทายาทที่ทรงคุณค่า ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตรวจสอบรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ http://admissions.mbuslc.ac.th

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ให้ยืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร ตามขั้นตอนท้ายประกาศนี้

สอบถามเพิ่มเติมงานทะเบียนและวัดผล
โทรศัพท์ 0 – 4281 – 3028, 08 – 8552 – 1521 และ 09 – 1867 – 3532