ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว

ขั้นที่ 1
23 มี.ค. 2566

ตรวจสอบรายชื่อ

เข้าตรวจสอบรายผ่านทางเว็บไซต์สมัคร
https://admission.mbu.ac.th/66/verify

ขั้นที่ 2
ระหว่าง วันที่ 24 มี.ค. – 4 มิ.ย. 2566

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

เมื่อตรวจสอบรายชื่อที่ https://admission.mbu.ac.th/66/verify แล้วผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อให้กดเมนู ยืนยันสิทธิ์

ขั้นที่ 3
ภายใน วันที่ 24 มี.ค. – 4 มิ.ย. 2566

ชำระค่าบำรุงการศึกษา 8,100 บาท

ขั้นตอนการชำระเงิน มี 2 วิธีดังนี้
1. ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
3. ชำระด้วยต้นเองที่มหาวิทยาลัย
กรณีมีความประสงค์ผ่อนชำระให้ติดต่อเขียนใบคำร้องที่วิทยาเขต

ขั้นที่ 4
ภายใน วันที่ 12 มิ.ย. 2566

แจ้งการชำระเงิน

แนบหลักฐานการชำระเงินในไลน์กลุ่มที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ หรือแจ้งที่อาจารย์ผู้ประสานงาน

ขั้นที่ 5
ดำเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษา

กรอกข้อมูลรายงานตัว

เมื่อยืนยันการชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้ง เลขบัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ http://reg.mbu.ac.th/registrar/login.asp

ขั้นที่ 6
ดำเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษา

ยื่นหลักฐานการรายงานตัว

1. สำเนาระเบียนผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาใบสุทธิ หรือ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว จำนวน 2 รูป
5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

 1. เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
 2. เลือกเมนู จ่ายบิล
 1. พิมพ์ 8255 เพื่อค้นหาบัญชีวิทยาเขต
 2. เลือกบัญชี ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (8255)
 1. กรอกข้อมูลผู้ชำระ
  • กรอกเลขประจำตัวประชาชน ในช่องรหัสนักศึกษา
  • กรอกสาขาวิชาที่สมัคร
  • กรอกจำนวนเงิน 8,100 บาท
  • กรอกชื่อและนามสกุล ผู้สมัครในช่องบันทึกช่วยจำ
 2. กดปุ่ม ถัดไป และยืนยันการจ่ายตามขั้นตอนของธนาคาร