พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคปกติ ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปีหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ โดยมีพระครูปริยัติสาทร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมียังการเจิมหนังสือหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาสืบต่อไป

 DSC_6522

DSC_6526

DSC_6529

DSC_6533

DSC_6542

DSC_6550

DSC_6555

DSC_6557

DSC_6559

DSC_6561

DSC_6566

DSC_6568

DSC_6571

DSC_6572

DSC_6578

DSC_6582

DSC_6584

DSC_6585

DSC_6586

DSC_6591

DSC_6595

DSC_6597

DSC_6599

DSC_6600

DSC_6602

DSC_6603

DSC_6605

DSC_6607

DSC_6608

DSC_6612

DSC_6614

DSC_6624

DSC_6629

DSC_6630

DSC_6632

DSC_6638

DSC_6640

DSC_6644

DSC_6650

DSC_6651

DSC_6656

DSC_6657

DSC_6658

DSC_6660

DSC_6661

DSC_6663

DSC_6665

DSC_6666

DSC_6671

DSC_6673

DSC_6677

DSC_6678

DSC_6680

DSC_6682

DSC_6685

DSC_6690

DSC_6702

DSC_6706

DSC_6711

DSC_6712

DSC_6713

DSC_6714

DSC_6717

DSC_6719

DSC_6720

DSC_6724

DSC_6726

DSC_6727

DSC_6729

DSC_6731

DSC_6735

DSC_6743

DSC_6745

DSC_6747

DSC_6750

DSC_6753

DSC_6755

DSC_6756

DSC_6760

DSC_6762

DSC_6763

DSC_6764

DSC_6766

DSC_6769

DSC_6770

DSC_6771

DSC_6772

DSC_6774

DSC_6776

DSC_6777

DSC_6779

DSC_6781

DSC_6782

DSC_6783

DSC_6784

DSC_6785

DSC_6787

DSC_6788

DSC_6789

DSC_6790

DSC_6791

DSC_6792

DSC_6793

DSC_6794

DSC_6795

DSC_6797

DSC_6798

DSC_6799

DSC_6800

DSC_6876

DSC_6877

DSC_6878

DSC_6879

DSC_6880

DSC_6881

DSC_6882

DSC_6883

DSC_6884

DSC_6886

DSC_6890

DSC_6891

DSC_6801

DSC_6802

DSC_6804

DSC_6805

DSC_6806

DSC_6807

DSC_6808

DSC_6809

DSC_6810

DSC_6811

DSC_6814

DSC_6817

DSC_6818

DSC_6820

DSC_6821

DSC_6822

DSC_6823

DSC_6825

DSC_6827

DSC_6829

DSC_6830

DSC_6832

DSC_6834

DSC_6835

DSC_6836

DSC_6838

DSC_6839

DSC_6840

DSC_6841

DSC_6842

DSC_6843

DSC_6844

DSC_6845

DSC_6846

DSC_6847

DSC_6848

DSC_6849

DSC_6850

DSC_6851

DSC_6852

DSC_6854

DSC_6855

DSC_6856

DSC_6857

DSC_6863

DSC_6864

DSC_6865

DSC_6866

DSC_6867

DSC_6868

DSC_6869

DSC_6872

DSC_6871

DSC_6873

DSC_6874

DSC_6875