พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคปกติ ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปีหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ โดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย ที่ปรึกษาวิทยาเขต เป็นประธานในพิธี พระครูปริยัติสาทร รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมียังการเจิมหนังสือหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาสืบต่อไป

DSC_8068

DSC_8071

DSC_8073

DSC_8080

DSC_8088

DSC_8094

DSC_8104

DSC_8112

DSC_8128

DSC_8130

DSC_8131

DSC_8141

DSC_8146

DSC_8153

DSC_8163

DSC_8179

DSC_8187

DSC_8195

DSC_8206

DSC_8207

DSC_8208

DSC_8232

DSC_8262

DSC_8264

DSC_8267

DSC_8276

DSC_8282

DSC_8286

DSC_8289

DSC_8301

DSC_8397

DSC_8407

DSC_8311

DSC_8316

DSC_8319

DSC_8320

DSC_8329

DSC_8337

DSC_8348

DSC_8364