โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ภาคเหนือตอนล่าง) ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย และตาก ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย