โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ศูนย์อบรมจังหวัดเลย

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 พระเดชพระคุณพระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ และเพชรบูรณ์ ณ โรงแรมใบบุญ แกรด์น