โครงการเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ English Camp

ระหว่างวันที่่ 8-10 กันยายน 2560 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ “ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp”เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียนจากวิทยากรชาวต่างชาติ ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย