พิธีเปิดโครงการอบรมธรรมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดสอบนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในการนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ส่งนักศึกษาเข้าสอบธรรมศึกษา เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายคณะสงฆ์ในการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ สมัครเข้าสอบธรรมศึกษา ในการนี้วิทยาเขตศรีล้านช้าง จึงได้กำหนดจัดอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบขึ้น และถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการแนะแนวให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง ในพิธีเปิด คือวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ได้รับเมตตาจากพระครูปริยัติสาทร,ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในการเปิดอบรม