ประมวลภาพพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

4 พฤศจิกายน 2560 – มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ในช่วงเช้าเป็นพิธีฝึกซ้อมบัณฑิต ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรเสมือนจริง โดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) ที่ปรึกษาวิทยาเขต เป็นประธานในพิธี

สำหรับพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับประทานปริญญาบัตร ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,535 รูป/คน โดยแบ่งเป็น ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 24 รูป/คน, ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 324 รูป/คน และปริญญาบัณฑิต 2,187 รูป/คน