นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัย ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสตร์

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของ พระยงยุทธ ยโสธโร และพระสุวิทย์ สุธมฺโม นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสตร์ โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล เป็นผู้บรรยาย ซึ่งเป็นการวัดผลการเรียนรู้และทวนสอบโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ โดยได้รับเกียรติจากพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานคณะกรรมการฯวิพากษ์งานวิจัย และอาจารย์เตชะทัต ปักสังขาเนย์ และอาจารย์ทวีศักดิ์ ใครบุตร เป็นคณะกรรมการฯ