โครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “โครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลนโยบายมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล