มอบรายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย”

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้เข้าพบนายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ เพื่อมอบรายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย” ผลงานของ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย