ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาประจำปี 2561 ที่ได้รับการแต่ตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ประกอบด้วย ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ประธานกรรมการ นายทวีศักดิ์ ใครบุตร รองประธานกรรมการ พระนิทัศน์ ธีรปัญโญ,ดร. กรรมการ นายบรรจบ โชติชัย กรรมการ จ.ส.อ.สถิตย์ กรมทองกรรมการ นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ กรรมการ นางสาวกรรณิกา ไวโสภา กรรมการ นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง กรรมการ นายประพันธ์ พรมโคตร กรรมการและเลขานุการ และ นายธีระเดช ลุนาหา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การจัดโครงสร้างภาระงานฝ่ายกิจการนักศึกษา และการประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษาในไตรมาสที่ 1 (สิงหาคม – พฤศจิกายน)