การติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณะ เข้าติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาเขต และบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วยการใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) การจัดทำ ปQA1-6 การบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดการความรู้(KM) ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียง