โครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอีสาน

ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 วิทยาเขตศรีล้านช้างได้เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้ และชนเผ่าภูไท ซึ่งจัดโดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในงานมีการออกบูทจัดนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวอีสาน และการแสดงของแต่ละชนเผ่าต่างๆด้วย