กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดงานกีฬาสี ในช่วงเช้าได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมแบ่งนักกีฬาออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีส้ม และสีฟ้า ซึ่งแต่ละสีจะประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ และนักศึกษาศูนย์การศึกษาชุมแพ โดยแบ่งชนิดกีฬาออก
กีฬาพื้นบ้าน
– วิ่งผลัดกระสอบชาย-หญิง (5 คน)
– กระโดดเชือกหมู่ 10 คน
– วิ่งเปี้ยวชาย-หญิง (5 คน)
กีฬาสากล
– ฟุตซอลชาย-หญิง
– วอลเลย์บอลชาย-หญิง
– เปตอง (7 ประเภทนับคะแนนรวม)
– แบดบินตัน (5 ประเภทนับคะแนนรวม)
– เซปักตะก้อชาย-หญิง
การประกวดกองเชียร์
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ นักศึกษาศูนย์การศึกษาชุมแพ และบุคลากรได้เป็นอย่างดี