การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบแรก) สาขาวิชาพุทธศาสตร์, สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยในช่วงเช้าเป็นการสอบวัดความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะสาขาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนช่วงบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์โดยมี พระมหาวิเชียร ธมมฺวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาตร์ เป็นประธาน และคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา

 

[aigpl-gallery id=”23145″]