พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และได้มีโอกาสรับฟังโอวาทจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์แต่ละคณะ รวมไปถึงให้นักศึกษาได้พบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์บริการวิชาการ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ให้ได้มีโอกาสทำความรู้จักและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน สร้างความสามัคคีอันดีในรั้วมหาวิทยาลัย


[aigpl-gallery id=”23240″]