พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันที่ 20 ก.ค. 2561 วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ และชุมชนบ้านใหม่ ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้น โดยมี พระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นประธาน ณ ตึก ว.ภ. ธรรมานุสรณ์ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา[aigpl-gallery id=”23498″]