พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระกุศล งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษา 100 ปี  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระกุศล

DSC_0153

DSC_0026

DSC_0027

DSC_0029

DSC_0030

DSC_0031

DSC_0032

DSC_0033

DSC_0035

DSC_0039

DSC_0043

DSC_0047

DSC_0051

DSC_0057

DSC_0063

DSC_0066

DSC_0073

DSC_0074

DSC_0080

DSC_0084

DSC_0085

DSC_0088

กิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา  ถ่ายภาพ
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายงาน