สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยจัดขบวนในนามคุ้มวัดศรีสุทธาวาส ซึ่งประกอบด้วย มมร, ร.ร. การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ, ร.ร. แสงตะวัน และชุมชนบ้านใหม่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านที่ให้การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี


รูปเพิ่มเติม
อัลบั้ม 1 >>https://photos.app.goo.gl/pL5MBVE4ZXxAfgyaA
อัลบั้ม 2 >>https://photos.app.goo.gl/LYWzPizwKBw6GVJY7