โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ ซึ่งเป็นโครงการจริยธรรมสัญจร เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ

/>