โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งโครงการจริยธรรมสัญจร เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ