โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธรรมยุต) ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการจริยธรรมสัญจร ปี 2561 โดยมีนักเรียนจำนวน 220 คน เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ. เมืองเลย จ. เลย