จัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสเปิดอาคารเรียนใหม่ ร.ร. บ้านหนองผำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย

25 กันยายน พ.ศ. 2556 พระครูปริยัติสาทร,ดร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ศรีล้านช้าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่ทาง ร.ร. บ้านหนองผำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย ได้เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ IMG_8775 IMG_8777 IMG_8786 IMG_8797 IMG_8796 IMG_8793 IMG_8791 IMG_8788 IMG_8767 IMG_8762 IMG_8761 IMG_8760 IMG_8759 IMG_8772 IMG_8770 IMG_8756 IMG_8755 IMG_8754 IMG_8753 IMG_8751