ปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ (ภาคสนาม) ของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ในการนี้ได้มีการสอบสหกิจศึกษา เพื่อให้ครบตามหลักสูตร ก่อนสำเร็จการศึกษา