การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในระบบรับตรง รอบสอง ประกอบด้วย สาขาวิชาพุทธศาสตร์, สาขาวิชาการปกครอง, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาสังคมศึกษา โดยในช่วงเช้าเป็นการสอบวัดความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะสาขา ส่วนช่วงบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์โดยมี พระมหาวิเชียร ธมมฺวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาตร์ เป็นประธาน และคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา