พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเน้นวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”โครงการอบรมความรู้พื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562″]