การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง นำโดยพระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดี และ ผู้อำนวยการ,ผู้ช่วยอธิการบดี,คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเปิดงานการตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ 1.รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 2.ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ และ 3.ดร.ตระกูล ชำนาญ ระหว่างวันที่ 3 – 4 เดือนตุลาคม 2556 เพื่อประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

DSC_0009

DSC_0053

DSC_0056

DSC_0058

DSC_0060

DSC_0064

DSC_0062

DSC_0067

DSC_0069

DSC_0070

DSC_0073

DSC_0079

DSC_0080

DSC_0082

DSC_0083

DSC_0085

DSC_0086

DSC_0092

DSC_0091

DSC_0089

DSC_0088

DSC_0095

DSC_0098

DSC_0100

DSC_0104

DSC_0106

DSC_0109

DSC_0110

DSC_0113

DSC_0007

DSC_0004

DSC_0041

DSC_0043

DSC_0045

DSC_0031-2

DSC_0033

DSC_0036

DSC_0040

DSC_0019

DSC_0024

DSC_0028

DSC_0029

DSC_0030

DSC_0011

DSC_0012

DSC_0015

DSC_0118

DSC_0122

DSC_0124

DSC_0125

DSC_0127

DSC_0128

DSC_0145

DSC_0147

DSC_0148

DSC_0154