กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2562 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยจัดขบวนในนามคุ้มวัดศรีสุทธาวาส ซึ่งประกอบด้วย มมร, ร.ร. การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ, ร.ร. แสงตะวัน และชุมชนบ้านใหม่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านที่ให้การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี