การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีผีตาโขน และการผลิตหน้ากากผีตาโขน

ระหว่างวันที่วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีผีตาโขน และการผลิตหน้ากากผีตาโขน ในโครงการประเพณีผีตาโขน ประจำปี 2562 ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี การอบรมในครั้งนี้เป็นการการความรู้ทั้งความเป็นมาของผีตาโขน การวาดหัวผีตาโขน เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวาดหัวผีตาโขนได้