การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง นำโดยพระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี และ ผู้อำนวยการ,ผู้ช่วยอธิการบดี,คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเปิดงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยมีการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาพุทธศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง