ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านอิสาน บนถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดินเลาะเลย)

20 ก.ค. 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับเชิญจากสำนักงานจังหวัดเลย ร่วมอนุรักษ์ ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดเลย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเลย และดำเนินงานตามพัธกิจของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)
โดยมี พระมหาวัฒนา สุรกิจโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้อำนวยการแสดง
ดร. จักรกฤษณ์ โพดาพล หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป วิทยาลัยศาสนศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและชมการแสดง
ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย และวัฒนธรรมจังหวัดเลย เข้าร่วมชมการแสดงในครั้งนี้ด้วย

ชุดการแสดงปรพกอบด้วย
-การเทศแหล่ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของภาคอีสาน
-การแสดงโปงราง และลำกลอน
เป็นต้น


[Best_Wordpress_Gallery id=”7″ gal_title=”ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านอิสาน บนถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดินเลาะเลย)”]